חוות דעת לבית משפט

בית המשפט מתבסס בין היתר על חוות דעת מומחים על מנת להכריע בסוגיות ו/או המחלוקות שבאות בפניו. לעיתים עיקר המחלוקת נסובה על שווי הנכס או הנגזרת ממנו לצורכי תשלומי איזון/ מס וכו'.
הגורם היחידי שיש לו גם את ההכשרה וגם את הסמכות החוקית לקבוע את השווי הוא שמאי מקרקעין. ישנם סיטואציות מגוונות בהם הצדדים מגיעים להסכמה על שמאי מוסכם יש שבית המשפט ממנה שמאי מטעמו ויש שכל צד מביא חוות דעת מטעמו.

חוות דעת אלו מלוות בתצהיר מיוחד של השמאי ובית המשפט במידה ואימץ את חוות הדעת לאחר שבחן את אמינותה מתייחס אליה כראיה קבילה שעל פיה יבסס את פסק הדין.

חוות הדעת צריכה להיות מפורטת ומנומקת והשמאי עשוי להיחקר עליה.

כדי שבית המשפט יאמץ את חוות הדעת ויתן לה משקל גבוה במאזן השיקולים שלו על עורך חוות הדעת להפגין בקיאות, יושרה מקצועית ועריכה מסודרת של חוות הדעת והתחשיבים, יכולת לעמוד בפני חקירה ולתת הסבר באופן רהוט ועקבי.

משרדנו עורך חוות דעת לבית משפט בנושאים מגוונים וההכשרה שלי כעו"ד תורמת להבנה של ההליך המשפטי ובחידוד נקודות שעשויות להכריע את התיק.

חוות הדעת שערכנו מגוונות ומתייחסות לאומדנים שונים שנתבקשנו להעריך כגון:

  • אומדן שווי זכויות לדייר מוגן
  • הכנת חלופות שונות לחלוקת נכס מורכב בין שותפים
  • אומדן שווי דמי שכירות ראויים לשטחי מסחר
  • הערכת שווי של נחלה חקלאית עם שימושים חורגים לצורך חלוקה במשפחה
  • אומדן עלות הכשרת שטח בנוי שלא ניתן לקבל בגינו היתר בתב"ע המאושרת
  • אומדן ירידת ערך עקב אי רישום
  • הערכות שווי למועדים ישנים לצורכי פיצויים
נגישות