תשלומים לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י)

כ- 93% מקרקעות המדינה מנוהלות ע"י רמ"י היתר מהווה קרקע בבעלות פרטית.

למרות שבשנים האחרונות מנסה המינהל לצמצם את התלות של האזרח בשירותיו ומפעיל בעיקר במגזר העירוני את הליך הקניית הבעלות, עדין המינהל מהווה גורם בעל משקל רב בתחום הנדל"ן.

המינהל מתנהל באמצעות החלטות מועצה נהלים והנחיות שיצאו לאור החלטות אלו.

בשל פסיקות והתפתחויות משפטיות שונות ההחלטות שונו בוטלו והתעדכנו מספר רב של פעמים.

המינהל גובה תשלומים שונים כגון דמי היתר בעת תוספת בניה, דמי שינוי יעוד וניצול, דמי הסכמה, דמי שימוש, דמי חכירה וכו'.

התשלומים מושתתים על חוות דעת שמאיות שעורך המינהל לנכסים ומתייחסות לרכיב הקרקע בלבד ללא פיתוח.

עפ"י נהלי המינהל נקבע הליך מסודר של דיון נוסף והשגה.

המינהל מוציא דרישה לתשלום עם חוות דעת שמאית מצורפת. לחוות דעת זו ניתן להגיש השגה (כמעין ערכאה ראשונה) בפני שמאי ממשלתי מחוזי, ועל הכרעתו ניתן להגיש ערעור לועדת השגות שבראשה יושבים עו"ד מתמחה בתחום, השמאי הממשלתי ושמאי מכריע.

משרדנו בודק את סבירות החיוב ובמידת הצורך ובהסכמה עם בעל הזכויות נותן חוות דעת נגדיות ומטפל בהליך בהיבט השמאי עד קבלת ההכרעה.

נגישות